Administration

 

Position

Contact Information

 

Lam Thi Binh, BA, Admin, Finance & HR Officer since May 2013

ltb@huph.edu.vn

 

Trinh Thu Hang, BA, Support staff since September 2012

tth4@huph.edu.vn

Lê Thị Hằng 

Administrative Officer

CENPHER

Since 2018
lth1@huph.edu.vn
 

Phạm Thanh Phương

Administrative Assistant

ptp@huph.edu.vn

ptp@vohun.org

Phạm Thị Minh Phương

Administrative Officer

VOHUN

Since 2016

 

ptmp@huph.edu.vn

phuongptm@vohun.org

Nguyễn Thị Hiền

Monitoring & Evaluation Officer

VOHUN

Since 2017

 

nth10@huph.edu.vn

nth@vohun.org

Trần Thị Kim Tuyến

Communication Specialist

VOHUN

Since 2013

 

ttkt@vohun.org

ttkt@huph.edu.vn