• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

[GIA HẠN] Thời hạn nộp đề xuất: Ngày 30 tháng 6 năm 2024, 11:59 tối theo Giờ ban ngày miền Đông hoặc Giờ New York.

GIA HẠN Thời hạn nộp đề xuất: Ngày 30 tháng 6 năm 2024, 11:59 tối theo Giờ ban ngày miền Đông hoặc Giờ New York.
Chương trình Đổi mới Một Sức khỏe Mê Kông (MOHIP) tại Đại học Bang Michigan hợp tác với Cục Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được triển khai với sự cộng tác của Mạng lưới Đại học Một Sức khỏe của Lào, Việt Nam và Thái Lan.
MOHIP dự định trao ba đề xuất, một đề xuất cho mỗi quốc gia trong số ba quốc gia MOHIP với số tiền lên tới 30.000 USD cho mỗi đề xuất. Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn đăng ký với thời gian thực hiện nghiên cứu lên tới một năm.
Ngày phát hành lời kêu gọi đề xuất: ngày 10 tháng 4 năm 2024
Hạn chót nộp đề xuất: Ngày 30 tháng 6 năm 2024, 11:59 tối theo Giờ ban ngày miền Đông hoặc Giờ New York.
Thông báo lựa chọn: ngày 31 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu dự án dự kiến: ngày 1 tháng 9 năm 2024
Để biết thêm xin vui lòng tham khảo cuộc gọi chi tiết.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cuộc gọi này, vui lòng liên hệ mohip@msu.edu
Quan tâm vui long truy cập link: https://ighealth.msu.edu/research/mekong-one-health-innovation-program/c...