• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Bộ phận Hành chính - Tài chính

 

Vị trí

Email

 

 

Trịnh Thu Hằng 

- Financial and Accountant Officer - VOHUN Since 2014

- Financial and Accountant Assistant Officer - CENPHER Since 2012

 

tth4@huph.edu.vn

tth@vohun.org

 

Lê Thị Hằng 

Administrative Officer

CENPHER

Since 2018
lth1@huph.edu.vn
 

Phạm Thanh Phương

Administrative Assistant

ptp@huph.edu.vn

ptp@vohun.org

Phạm Thị Minh Phương

Administrative Officer

VOHUN

Since 2016

 

ptmp@huph.edu.vn

phuongptm@vohun.org

Nguyễn Thị Hiền

Monitoring & Evaluation Officer

VOHUN

Since 2017

 

nth10@huph.edu.vn

nth@vohun.org

Trần Thị Kim Tuyến

Communication Specialist

VOHUN

Since 2013

 

ttkt@vohun.org

ttkt@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

Financial assistant at VOHUN since 2015

nttt@vohun.org

nttt3@huph.edu.vn

thuthao.phcn@vohun.org