• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Cựu thành viên

 

Vị trí

Lê Vũ Anh, Ph.D, Director from June 2012 to August 2013

 

Nguyen Hong Nhung, MSc., Research Assistant since October 2009 to August 2012

 

Nguyen Duy Tien, BA, Field Research Assistant since August 2012 to May 2014

 

Nguyen Phuong Hong, MSc, Researcher from July 2013 to January 2014

 

Phi Thi Thuy Ngan, BPH, Research Assistant since October 2013 to July 2014

 

Nguyen Tien Thanh, DMV., MSc., Researcher, from to December 2013