• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

BÁO CÁO MỚI: Đánh giá Một sức khỏe: Khảo sát về Quan điểm và Cách sử dụng Phương pháp Tiếp cận Một Sức khỏe của Người tham gia RESPOND

Mục đích của cuộc khảo sát này là để hiểu cách những người tham gia các sự kiện liên quan đến Một sức khỏe nhìn nhận cách tiếp cận Một sức khỏe và tích hợp nó vào công việc của họ. Vào tháng 1 năm 2014, một cuộc khảo sát trực tuyến đã được gửi tới các cá nhân đã tham gia các sự kiện liên quan đến Một sức khỏe như một phần của Dự án RESPOND do USAID tài trợ kể từ khi bắt đầu vào năm 2009. Những người được hỏi đều rất tích cực về trải nghiệm của họ, nhưng cũng đưa ra các đề xuất cụ thể về cách cải thiện và mở rộng các nỗ lực Một sức khỏe trong các tổ chức và quốc gia của họ.

Bấm vào đây để xem tệp pdf của báo cáo.