• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Bản tin VOHUN số 2 và 3

Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) được thành lập vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, với sự tham gia của 17 trường Đại học/Khoa/Bộ môn y tế, thú y và y tế công cộng tại Việt Nam. Hai năm sau khi thành lập, một số hoạt động đã được tổ chức tại Việt Nam cũng như quốc tế. VOHUN đã cho thấy những kết quả tích cực trong việc giới thiệu khái niệm Một sức khỏe đến cộng đồng khoa học trong nước, đặc biệt là trong hoạt động giảng dạy tại các khoa y và thú y. Cuộc họp lập kế hoạch chiến lược được thiết kế để xác định các mục tiêu tổ chức cần đạt được trong những năm tới và cách đạt được các mục tiêu đó.

Cách tiếp cận Một sức khỏe đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam thông qua nhiều hoạt động cấp quốc gia và địa phương. Điểm nổi bật là (i) Công ước quốc gia về áp dụng cách tiếp cận Một sức khỏe đối với nguy cơ bệnh truyền nhiễm trong hệ sinh thái người - động vật ở Việt Nam; (ii) Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; (iii) Phát triển năng lực cần thiết để hỗ trợ cách tiếp cận Một sức khỏe; (iv) Xây dựng và phát triển các môn học Một sức khỏe thành chương trình đào tạo ở bậc đại học và sau đại học.

Bấm vào  đây để xem bản tin số 2 và số 3 của VOHUN.