• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

"Hội thảo Phục hồi Tài nguyên và Tái sử dụng An toàn cho Các bên liên quan"

Ngày, Giờ & Địa điểm

Ngày: Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014

Thời gian: 8:30 đến 17:00 giờ

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Mục tiêu

Hội thảo kéo dài 1 ngày này được tổ chức như một phần của Dự án Hợp tác Phục hồi Tài nguyên và Tái sử dụng An toàn (RRR) do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ tài trợ.

Các kết quả của Dự án RRR sẽ được trình bày và đưa ra thảo luận:

· Danh mục các Trường hợp Kinh doanh RRR và một bộ Mô hình Kinh doanh RRR chung để thu hồi tài nguyên an toàn và tái sử dụng các dòng chất thải rắn và lỏng.

· Các nghiên cứu khả thi cụ thể của thành phố để triển khai các Mô hình Kinh doanh RRR khác nhau trên quy mô lớn.

· Kết quả thu được từ việc thử nghiệm khả năng ứng dụng, khả năng thích ứng và tính toàn diện của SSP trong môi trường thực tế.

· Trang Mục nhập Chủ đề Cụ thể (STEP) Phát triển Kinh doanh trong Khôi phục Tài nguyên và Tái sử dụng An toàn (“STEP RRR Business Development”) làm nền tảng tài nguyên trung tâm cho tất cả các tài liệu giáo dục và đào tạo được phát triển.

· Chương trình Đào tạo Phát triển Kinh doanh của RRR dành cho Doanh nhân và Giảng viên.

Nhấn vào đây để xem chương trình nghị sự dự kiến bằng tiếng Anh