• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Khóa học trực tuyến về Mô hình Lawa

Khóa học trực tuyến tập trung vào việc áp dụng Mô hình Lawa trong tiếp cận Một sức khỏe để kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng.

Tìm hiểu về Một sức khỏe, bao gồm tự học trực tuyến và các chuyến đi thực địa tại cộng đồng địa phương. Khóa học sử dụng mô hình Lawa để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp Một sức khỏe đối với việc kiểm soát dịch bệnh và để minh họa năng lực cốt lõi của Một sức khỏe là những kỹ năng thiết thực cần thiết để hỗ trợ phương pháp này như thế nào. Mô hình Lawa là một chương trình kiểm soát sán lá gan tổng hợp thành công và nổi tiếng thế giới dựa trên các nguyên tắc Một sức khỏe và Sinh thái được thiết lập ở vùng Lawa Lake có nhiều dịch bệnh ở Đông Bắc Thái Lan hơn mười năm trước.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong "Khóa học trực tuyến về Mô hình Lawa" để khám phá con đường dẫn đến #OneHealth.

Đăng ký tại đây.

Thông tin thêm có thể được truy cập ở đây!

https://lawamodel.com