• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Ban giám đốc

TS. BS. Phạm Đức Phúc
Giám đốc
Email: pdp@huph.edu.vn